Nytt fra NLM-MAF

Frode Granerud – ny styreleder i NLM-MAF

Det nye styret i NLM-MAF har konstituert seg:

Leder: Frode Granerud

Nestleder: Knut Heng

PR-ansvarlig: Steinar Gulbrandsen

Sekretær: Anne Margareth Austgulen

Økonomi- og medlemsansvarlig: Andreas Bakke

Webansvarlig: Torunn Haraldsen, 1. varamedlem

Eva Rinde Habostad, 2. varamedlem

Margrethe Klokkehaug, 2. varamedlem

Kontaktinformasjon styremedlemmer

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Frode Granerud – ny styreleder i NLM-MAF

Nytt styre i NLM-MAF

Andreas Bakke (Region nordvest), Anne Margareth Austgulen (Norea Mediemisjon),

Knut Heng (Fjelltun bibelskole) og Frode Granerud (Region øst) er valgt til nye styremedlemmer i Misjonssambandets medarbeiderforening, NLM-MAF. Sistnevnte er valgt for ett år, mens de tre andre faste medlemmene er valgt for to år.

Tre varamedlemmer valgt for ett år: Torunn Haraldsen (NLM ung), Eva Rinde Habostad (Vestborg vgs.) og Margrethe Klokkehaug (Region Midt-Norge).

Fra før sitter Steinar Gulbrandsen (Region øst) i styret. Det nye styret velger selv leder, nestleder samt kasserer og sekretær.

Under årsmøtet som ble holdt på Fjellhaug i Oslo rett etter påske, var det elleve delegater med stemmerett. Årsmøtet valgte også ny valgkomité, og den består av: Bjørn Moldekleiv (Region øst), Bjørn Inge Sagstad (Radio Gnisten/Region vest) og Ellen Sørlien (Region sør). Erling Lundeby ble gjenvalgt som revisor.

Styreleder de to siste årene har vært Elin Vannes. Hun ble taket for innsatsen av årsmøtets dirigent Egil Grindland. Elin Vannes har sittet til sammen åtte år i styret.

Foreningen har i dag 120 medlemmer.

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Nytt styre i NLM-MAF

NLM-MAF-medlemmer får rabatt på forsikring

Medlemmer i NLM-MAF får 20 prosent rabatt på person- og tingforsikringer hos Knif Trygghet.  Denne avtalen trådte i kraft 1. januar 2016 og gjelder både for nye forsikringstakere og for medlemmer som allerede er forsikret gjennom Knif.  (Forsikringer for barn, kritisk sykdom og livsforsikringer er unntatt fra rabattavtalen. Her gjelder Knifs vanlige priser.)  Se http://kniftrygghet.no for mer informasjon.

 

Kontaktperson hos NLM-MAF er Elin Vannes, tlf. 22 00 72 39 eller e-post evannes@nlm.no

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on NLM-MAF-medlemmer får rabatt på forsikring

Nytt fra styret i NLM MAF

NLM MAF (Medarbeiderforeningen i NLM) har fått svarbrev fra Hovedstyret i NLM (HS) etter henvendelse angående ansatterepresentasjon i HS og i regionstyrene.
NLM MAF setter pris på at HS sier at de ser relevante argumenter for å formalisere ansattes representasjon i regionstyrer og i hovedstyret. Samtidig ser de utfordringer med at mange ansatte i NLM er ordinære medlemmer av styrene i dag, men ikke valgt for å representere de ansatte. Hovedstyret ønsker en grundig prosess i organisasjonen om disse temaene og ber administrasjonen gå i dialog men NLM MAF med tanke om en god prosess.
Styret i NLM MAF har gjentatte ganger fra 2008 sendt henvendelse til HS angående dette spørsmålet og er glad for at en har fått klarsignal for å sette ned en gruppe som skal arbeide med saken, der alle sider skal bli belyst. Gruppen skal starte arbeidet i første halvdel av 2015. Sammensettingen av gruppen er ikke klar ennå.
Alle parter ønsker en skikkelig prosess der en går gjennom totalbildet slik at framlegget er velfundert og gjennomtenkt. På bakgrunn av arbeidet gruppen gjør kan det utarbeides forslag til løsning som kan bli til det beste for de ansatte og for arbeidet i hele organisasjonen. NLM MAF ser at dette arbeidet ikke blir mulig å gjennomføre til sommerens GF, men må da gjøres klart som et godt gjennomarbeidet forslag som blir lagt fram til GF i 2018.
Brevet som ble sendt til HS:
De ansatte i NLM ønsker å ta ansvar og å få ansvar.
Det har i lang tid blitt arbeidet for at det skal være ansatterepresentasjon i regionstyret og hovedstyret (HS). Det har vært sendt flere brev til HS, der en har bedt om at saken skal bli tatt opp. Det ble satt på dagsorden i 2008, men etter senere henvendelser har ingenting skjedd.
I de fleste bedrifter er det lovpålagt med ansattrepresentant og mange av institusjonene i NLM har dette pr. i dag slik som skoler, barnehager, Norea etc. Andre misjonsorganisasjoner, som Normisjon og NMS, har hatt ansatterepresentasjon i sine styrer i mange år.
På GF har ikke de ansatte talerett. For mange ansatte er det vanskelig å få kommunisert de ansattes syn på saker og ta medansvar og få oppdatering på de saker og utfordringer som er oppe på ulike nivå i organisasjonen.
Vi mener at kommunikasjonen fra ledelse til ansatte og fra ansatte til ledelsen kan bli mye bedre. En god måte å gjennomføre dette på er at de ansatte får ta del i avgjørelser og strategier som blir gjort av ledelsen regionalt og nasjonalt.
I samarbeidsavtalen mellom Medarbeiderforeningen i NLM og NLM står det at representant kan bli kalt inn til HS i saker som omfatter de ansatte. Dette har ikke blitt gjort en eneste gang og forteller at systemet ikke fungerer slik som det er i dag. Det har også blitt utarbeidet ordninger for ansatte der NLM MAF ikke har vært involvert selv om avtalen sier at dette skal bli gjort.
Vi ber om at saken forberedes og legges fram med lovendringsforslag til årsmøte i regionene og til GF, samtidig som dette legges inn i normallovene for regioner. NLM MAF sier seg villig til å være med i en prosess der dette kan bli virkeliggjort.

Vi ønsker å fremme NLM sitt mål gjennom å styrke samarbeid, medbestemmelse og medansvar. Arbeidstakers medbestemmelse utøves gjennom tillitsvalgte, representasjon i styrer og råd, hvor det utredes og/eller fattes vedtak av vesentlig betydning for de ansatte.
Valg av ansattes representant til HS kan foregå på følgende måte: Valget arrangeres av NLM MAF. Alle ansatte har stemmerett uansett medlemskap i Medarbeiderforeningen eller ikke. Alle ansatte i NLM kan foreslå kandidater.
Valg av ansattes representant til regionstyret kan foregå på følgende måte: Valget arrangeres av NLM MAF. Alle ansatte har stemmerett uansett medlemskap i Medarbeiderforeningen eller ikke. Alle ansatte i regionen kan foreslå kandidater.

Med ønske om et velsignet 2015

Helge Kvamme
Leder NLM MAF

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Nytt fra styret i NLM MAF

Vervekampanjen 2013

Vervekampanje03Bli medlem eller verv et nytt medlem!

NLM-MAF vil hver mnd. (t.o.m. mai 2013) trekke ut en verver eller nytt medlem som vinner av en iPad mini. For hvert nytt medlem du verver øker din vinnersjanse!

Som nytt medlem vil du få en vinnermulighet i vår vervekampanje. Hver mnd. frem til og med utgangen av mai 2013 vil vi trekke ut en heldig vinner av en mini iPad.

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Vervekampanjen 2013