Blog

Årsmøte i NLM-MAF

Velkommen til årsmøte i NLM Medarbeiderforening 19.04.17

Fjellhaug konferansesenter, Sinsenv. Oslo

 

Onsdag 19. april 2017

Kl. 10.00–11.30 Årsmøte

Kl. 11.30– 12.00 Lunsj

Kl. 12.15– 15.20 Medlemskurs (for alle MAF-medlemmer, også de som ikke er utsendinger til årsmøtet)

 Tema: Personalpolitikk for ulike livsfaser – ved Krifa og NLMs personalavdeling

Kl. 15.20              Middag  

 

 

 

Saksliste

Åpningsord

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Konstituering
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av protokollunderskrivere
 6. Årsmelding
 7. Regnskap
 8. Budsjett
 9. Framlegg fra styret

            Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner

 1. Valg
 2. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

3 styremedlemmer skal velges for to år

1 styremedlem skal velges for ett år

3 varamedlemmer skal velges for ett år

 1. Valg av valgkomité

3 medlemmer skal velges

 1. Valg av revisor
 2. Aktuell informasjon og samtale

– Informasjon fra styret om pågående og kommende saker & prosesser i lag med NLM

– Hva ønsker medlemmene at styret skal arbeide med i 2017?

 1. Eventuelt

 

 

 

Elin Vannes (leder)                Steinar Gulbrandsen (nestleder)             Arne Sæteren (referent/nettansvarlig)          

 

 

Helge Kvamme (PR-ansvarlig)          Jorunn-Marie Haugstad (medlemsansvarlig)

 

Av |udefinerbart|Comments Off on Årsmøte i NLM-MAF

NLM-MAF-medlemmer får rabatt på forsikring

Medlemmer i NLM-MAF får 20 prosent rabatt på person- og tingforsikringer hos Knif Trygghet.  Denne avtalen trådte i kraft 1. januar 2016 og gjelder både for nye forsikringstakere og for medlemmer som allerede er forsikret gjennom Knif.  (Forsikringer for barn, kritisk sykdom og livsforsikringer er unntatt fra rabattavtalen. Her gjelder Knifs vanlige priser.)  Se http://kniftrygghet.no for mer informasjon.

 

Kontaktperson hos NLM-MAF er Elin Vannes, tlf. 22 00 72 39 eller e-post evannes@nlm.no

Av |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on NLM-MAF-medlemmer får rabatt på forsikring

Forrige lørdag fikk Krifa besøk av NRK Lørdagsrevyen

Klikk her for å se innslaget

Av |Nytt fra Krifa|Comments Off on Forrige lørdag fikk Krifa besøk av NRK Lørdagsrevyen

Vervekampanje 2015

En iPad mini kan bli din!

NLM MAF vil trekke ut en verver eller nytt medlem som vinner av en iPad mini.

Vervekampanjen varer t.o.m. 15.april 2015. For hvert nytt medlem du verver øker din vinnersjanse!

Alle ansatte i NLM kan være medlem.

Alle medlemmer i NLM MAF blir også automatisk medlemmer i Krifa (Kristelig Fagforening) og har fulle medlemsrettigheter i begge organisasjoner.

Ingen bindingstid. Du får fradrag på skatten for fagforeningskontingenten (inntil 3850 pr. år)

Medlemskontingent: kr.239,- pr. mnd fra 1.1.2015

Les mer om vervekampanje her – klikk her (pdf) 

Av |udefinerbart|Comments Off on Vervekampanje 2015

Nytt fra styret i NLM MAF

NLM MAF (Medarbeiderforeningen i NLM) har fått svarbrev fra Hovedstyret i NLM (HS) etter henvendelse angående ansatterepresentasjon i HS og i regionstyrene.
NLM MAF setter pris på at HS sier at de ser relevante argumenter for å formalisere ansattes representasjon i regionstyrer og i hovedstyret. Samtidig ser de utfordringer med at mange ansatte i NLM er ordinære medlemmer av styrene i dag, men ikke valgt for å representere de ansatte. Hovedstyret ønsker en grundig prosess i organisasjonen om disse temaene og ber administrasjonen gå i dialog men NLM MAF med tanke om en god prosess.
Styret i NLM MAF har gjentatte ganger fra 2008 sendt henvendelse til HS angående dette spørsmålet og er glad for at en har fått klarsignal for å sette ned en gruppe som skal arbeide med saken, der alle sider skal bli belyst. Gruppen skal starte arbeidet i første halvdel av 2015. Sammensettingen av gruppen er ikke klar ennå.
Alle parter ønsker en skikkelig prosess der en går gjennom totalbildet slik at framlegget er velfundert og gjennomtenkt. På bakgrunn av arbeidet gruppen gjør kan det utarbeides forslag til løsning som kan bli til det beste for de ansatte og for arbeidet i hele organisasjonen. NLM MAF ser at dette arbeidet ikke blir mulig å gjennomføre til sommerens GF, men må da gjøres klart som et godt gjennomarbeidet forslag som blir lagt fram til GF i 2018.
Brevet som ble sendt til HS:
De ansatte i NLM ønsker å ta ansvar og å få ansvar.
Det har i lang tid blitt arbeidet for at det skal være ansatterepresentasjon i regionstyret og hovedstyret (HS). Det har vært sendt flere brev til HS, der en har bedt om at saken skal bli tatt opp. Det ble satt på dagsorden i 2008, men etter senere henvendelser har ingenting skjedd.
I de fleste bedrifter er det lovpålagt med ansattrepresentant og mange av institusjonene i NLM har dette pr. i dag slik som skoler, barnehager, Norea etc. Andre misjonsorganisasjoner, som Normisjon og NMS, har hatt ansatterepresentasjon i sine styrer i mange år.
På GF har ikke de ansatte talerett. For mange ansatte er det vanskelig å få kommunisert de ansattes syn på saker og ta medansvar og få oppdatering på de saker og utfordringer som er oppe på ulike nivå i organisasjonen.
Vi mener at kommunikasjonen fra ledelse til ansatte og fra ansatte til ledelsen kan bli mye bedre. En god måte å gjennomføre dette på er at de ansatte får ta del i avgjørelser og strategier som blir gjort av ledelsen regionalt og nasjonalt.
I samarbeidsavtalen mellom Medarbeiderforeningen i NLM og NLM står det at representant kan bli kalt inn til HS i saker som omfatter de ansatte. Dette har ikke blitt gjort en eneste gang og forteller at systemet ikke fungerer slik som det er i dag. Det har også blitt utarbeidet ordninger for ansatte der NLM MAF ikke har vært involvert selv om avtalen sier at dette skal bli gjort.
Vi ber om at saken forberedes og legges fram med lovendringsforslag til årsmøte i regionene og til GF, samtidig som dette legges inn i normallovene for regioner. NLM MAF sier seg villig til å være med i en prosess der dette kan bli virkeliggjort.

Vi ønsker å fremme NLM sitt mål gjennom å styrke samarbeid, medbestemmelse og medansvar. Arbeidstakers medbestemmelse utøves gjennom tillitsvalgte, representasjon i styrer og råd, hvor det utredes og/eller fattes vedtak av vesentlig betydning for de ansatte.
Valg av ansattes representant til HS kan foregå på følgende måte: Valget arrangeres av NLM MAF. Alle ansatte har stemmerett uansett medlemskap i Medarbeiderforeningen eller ikke. Alle ansatte i NLM kan foreslå kandidater.
Valg av ansattes representant til regionstyret kan foregå på følgende måte: Valget arrangeres av NLM MAF. Alle ansatte har stemmerett uansett medlemskap i Medarbeiderforeningen eller ikke. Alle ansatte i regionen kan foreslå kandidater.

Med ønske om et velsignet 2015

Helge Kvamme
Leder NLM MAF

Av |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Nytt fra styret i NLM MAF