Mennesker håndhilser

Endringer i permisjonsordningene

Denne høsten har det foregått samtaler mellom Misjonssambandet og NLM-MAF, hvor har vi gått gjennom de ulike permisjonsordningene i organisasjonen.

Resultatet av disse samtalene er at MAF har fått gjennomslag for noen av våre ønskede endringer. En av disse er en helt ny ordning for studiedager, som vi håper mange vil ha glede av. NLM-MAF er glade for endringene som nå er på plass, og vi vil benytte anledningen til takke for det gode samarbeidet vi har opplevd med arbeidsgiver  gjennom denne prosessen.

Av de større endringene er som nevnt inkluderingen av såkalte studiedager. Dette er en ordning hvor ansatte kan søke om å ta ut inntil 3 studiedager hvert år ved 100% stilling. Det nye avsnittet lyder som følger:

1.12.2 Faglig oppdateringer: 

Ansatte i NLM kan søke om å ta ut inntil 3 studiedager pr. år ved 100 % stilling, eller et forholdsvis antall dager ved deltidsstilling. Studiedagene skal brukes til faglig oppdatering, og kan benyttes til deltagelse på kurs/konferanser eller egenstudier. De kan tas ut enkeltvis eller sammenhengende. Det er ikke en forutsetning at det faglige arbeidet gir uttelling i form av studiepoeng.

Videre er det også gjort endringer i avsnittet om permisjon ved verneplikt, begravelse og omsorgspermisjon ved adopsjon. Permisjon til deltagelse i begravelse er ikke lenger begrenset til bare de aller nærmeste familiemedlemmene. I forbindelse med adopsjon gis det nå to ukers omsorgspermisjon med lønn, mens det tidligere bare var en av de to ukene som var lønnet.

1.6.1 Korte velferdspermisjoner

Ved dødsfall i nær familie eller nære relasjoner kan det gis en dags velferdspermisjon på begravelsesdagen, og fri med lønn for nødvendig reisetid inntil en dag. Forespørsel om dette tas opp og avklares med nærmeste leder. Hvis det er behov for ytterligere fridager i denne forbindelse, kan disse etter avtale med nærmeste ledertas ut som avspasering, ferie eller permisjon uten lønn.

1.6.3 Permisjoner i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon

Adopsjon og fosterforeldre: Ved overtakelse av omsorg har foreldrerett på to uker permisjon.I NLM gis adoptivforeldre og fosterforeldre to ukers permisjon med lønn i forbindelse med overtakelse av omsorg. I henhold til loven gjelder ikke bestemmelsen ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. Se arbeidsmiljøloven § 12 nr. 3, 4 og 5 for flere detaljer.

Les gjerne den fullstendige personalhåndboka for mer utfyllende informasjon om punktene. Denne ligger på Sharepoint.