Nytt fra NLM-MAF

Sent, men godt

Misjonssambandets hovedstyre kom i fjor med en uttalelse etter varslingsutvalgets konklusjon forelå. Vi i MAF var blant dem som syntes denne uttalelsen var tynn, og ikke gikk konkret nok inn på hva som var av læringspunkter i rapporten. Nå har hovedstyret kommet med en grundigere uttalelse, og leder av NLM MAF Frode Granerud sier blant annet dette til Utsyn:

– Jeg synes det er en veldig god uttalelse – den omtaler mye av det vi etterlyste for noen måneder siden. Det er en uttalelse som viser at ledelsen har lært en del av det de har vært gjennom. Uttalelsen har en ydmyk tone som slår klart fast på hvilke områder man må ta lærdom, og det synes jeg er en klok måte å omtale sakskomplekset på, sier Granerud.

Ønsker du å lese resten av svaret fra Granerud, kan du lese den her.

Ønsker du å lese hele uttalelsen fra hovedstyret, kan du lese den her.

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Sent, men godt

Nyttårsbrev fra NLM Medarbeiderforening

Følgende brev ble nylig sendt til alle medlemmer. Vi ønsker dere alle alt godt for det nye året!

——————————————————————————–

Kjære medlemmer! 

Jeg hadde tenkt å skrive et julebrev til dere, men dagene før jul ble litt for travle, så det blir et nyttårsbrev i stedet. Jeg håper dere har hatt en god feiring av Jesu fødsel, og jeg ønsker dere et på alle måter godt 2022! 

Ved et årsskifte er det nyttig å oppsummere året som har gått, og her kommer en liten gjennomgang av viktige saker vi har jobbet (og jobber) med. 

Pandemi 

2021 ble det andre året preget av corona-pandemien, om enn noe lettere enn 2020. Vi fikk vaksiner, og vi slapp massepermitteringer. Noen ansatte var permittert ved inngangen til 2021, men 1. juli ble de siste permitteringene avsluttet. Vi håper at 2022 blir et år uten permitteringer, men med spredningen av omikronvarianten er det ikke godt å vite hvordan året blir. Uansett vil MAF være der for medlemmene våre, med det som måtte trenges av hjelp og veiledning i den aktuelle situasjon. 

Varslingssaker 

Varsler mot generalsekretær og anklager om maktmisbruk fra ledelsen har også preget året som har gått. Hovedstyret opprettet et varslingsutvalg bestående av ekstern fagkompetanse, og de gikk grundig gjennom de aktuelle sakene. I høst kom konklusjonen, som frikjente generalsekretær i alle sakene. Denne konklusjonen har blitt noe omdiskutert, men styret i medarbeiderforeningen har valgt å ta den til etterretning. Enkelte har etterlyst en tydeligere støtte til varslerne fra medarbeiderforeningens side, men vi har ikke sett det som naturlig å ta stilling i disse sakene, ikke minst fordi de fleste av dem ikke er offentlig kjent. Vi har likevel hatt en jevnlig kontakt med generalsekretær og personalleder gjennom denne prosessen, og vårt budskap har vært at disse sakene må tas på alvor og brukes som en mulighet for læring. Det opplever vi også at har skjedd, blant annet ved at Misjonssambandet har revidert varslingsrutinene og også vedtatt varslingsrutiner for frivillige medarbeidere. Vi ser det som vår oppgave å være en konstruktiv samtalepartner for ledelsen, og å bidra til at Misjonssambandet er en organisasjon som stadig lærer og utvikler seg. 

Lønnsoppgjør 

Fjorårets lønnsoppgjør er det tredje vi gjennomfører etter at vi skrev ny samarbeidsavtale med ledelsen i 2019, der lønnsnemnden ble lagt ned og erstattet med et forhandlingsutvalg som består av tre representanter fra hver part. Vi følger lønnsutviklingen i de såkalte frontfagene (den eksportrettede industrien), og i 2021 var økningen på 2,7 %. Vi brukte denne økningen til å gi alle ansatte det som manglet på tillegget fra året før for å nå opp til neste lønnstrinn, og dessuten løftet vi ramme 1a et ekstra trinn. Videre ble daglig leder for leirsted/frivillighetssentral med personalansvar løftet over i en høyere ramme. 

Det har vært litt magre oppgjør de siste par årene, men vi mener at vi har forvaltet dette på en god måte, ved at alle ansatte har fått noe, og at noen grupper dessuten har fått et ekstra løft. Vi opplever dialogen med arbeidsgiver i forhandlingsutvalget som god og konstruktiv, og det går som regel greit å enes om gode løsninger. 

Undersøkelse om seksuell trakassering 

Sommeren 2021 hadde Vårt Land flere oppslag som avdekket at mange kvinnelige prester i Den norske kirke har vært utsatt for seksuell trakassering og andre uønskede hendelser. På bakgrunn av dette ønsket vi å finne ut hvordan situasjonen på dette feltet er i Misjonssambandet. Siden dette temaet ikke har vært eksplisitt tatt opp i arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomførte vi i høst en egen undersøkelse blant våre medlemmer. Undersøkelsen ble offentliggjort og kommentert i Vårt Land og på Misjonssambandets nettsider: 

https://www.nlm.no/aktuelt/nyheter/2021/11/seksuell-trakassering-i-misjonssambandet/ 

https://www.vl.no/religion/2021/11/24/har-undersokt-seksuell-trakassering-blant-nlm-ansatte-alvorlig-for-de-som-har-opplevd-det/ 

Undersøkelsen tyder ikke på at seksuell trakassering er noe som preger arbeidsmiljøet i Misjonssambandet, men den avdekker at det forekommer, og at både kvinner og menn opplever det. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering, og ethvert tilfelle er ett for mye. Vi mener at det ikke er påkrevd med nye tiltak i lys av undersøkelsen, men at den viser at det pågående arbeidet for å forebygge seksuell trakassering og seksuelle krenkelser stadig er like viktig. Om du skulle oppleve dette, oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med nærmeste leder, personalavdelingen, verneombud eller tillitsvalgt. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som deltok i undersøkelsen. 

Avslutning 

Nå går vi inn i et nytt arbeidsår for organisasjonen vår. Vi vet ikke hva det vil bringe, men regner med at det blir nok av både gleder og utfordringer. NLM MAF har som oppgave å være der for medlemmene våre, og det er alltid bare å ta kontakt om det er noe vi kan gjøre for deg. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor. 

Jeg ønsker dere Guds velsignelse over liv og tjeneste i 2022. 

Vennlig hilsen 

Frode Granerud, leder i NLM Medarbeiderforening 

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Nyttårsbrev fra NLM Medarbeiderforening

Endringer i permisjonsordningene

Denne høsten har det foregått samtaler mellom Misjonssambandet og NLM-MAF, hvor har vi gått gjennom de ulike permisjonsordningene i organisasjonen. Resultatet av disse samtalene er at MAF har fått gjennomslag for noen av våre ønskede endringer. En av disse er en helt ny ordning for studiedager, som vi håper mange vil ha glede av. NLM-MAF er glade for endringene som nå er på plass, og vi vil benytte anledningen til takke for det gode samarbeidet vi har opplevd med arbeidsgiver  gjennom denne prosessen.

Av de større endringene er som nevnt inkluderingen av såkalte studiedager. Dette er en ordning hvor ansatte kan søke om å ta ut inntil 3 studiedager hvert år ved 100% stilling. Det nye avsnittet lyder som følger:

1.12.2 Faglig oppdateringer: 

Ansatte i NLM kan søke om å ta ut inntil 3 studiedager pr. år ved 100 % stilling, eller et forholdsvis antall dager ved deltidsstilling. Studiedagene skal brukes til faglig oppdatering, og kan benyttes til deltagelse på kurs/konferanser eller egenstudier. De kan tas ut enkeltvis eller sammenhengende. Det er ikke en forutsetning at det faglige arbeidet gir uttelling i form av studiepoeng.

Videre er det også gjort endringer i avsnittet om permisjon ved verneplikt, begravelse og omsorgspermisjon ved adopsjon. Permisjon til deltagelse i begravelse er ikke lenger begrenset til bare de aller nærmeste familiemedlemmene. I forbindelse med adopsjon gis det nå to ukers omsorgspermisjon med lønn, mens det tidligere bare var en av de to ukene som var lønnet.

1.6.1 Korte velferdspermisjoner

Ved dødsfall i nær familie eller nære relasjoner kan det gis en dags velferdspermisjon på begravelsesdagen, og fri med lønn for nødvendig reisetid inntil en dag. Forespørsel om dette tas opp og avklares med nærmeste leder. Hvis det er behov for ytterligere fridager i denne forbindelse, kan disse etter avtale med nærmeste ledertas ut som avspasering, ferie eller permisjon uten lønn.

1.6.3 Permisjoner i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon

Adopsjon og fosterforeldre: Ved overtakelse av omsorg har foreldrerett på to uker permisjon.I NLM gis adoptivforeldre og fosterforeldre to ukers permisjon med lønn i forbindelse med overtakelse av omsorg. I henhold til loven gjelder ikke bestemmelsen ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. Se arbeidsmiljøloven § 12 nr. 3, 4 og 5 for flere detaljer.

Les gjerne den fullstendige personalhåndboka for mer utfyllende informasjon om punktene. Denne ligger på Sharepoint.

By |Nytt fra NLM-MAF, udefinerbart|Comments Off on Endringer i permisjonsordningene

Vi ønsker mer åpenhet fra hovedstyret

Uttalelse fra styret i NLM Medarbeiderforening – publisert i Dagen 21.10.21

Det har gått noen uker siden Misjonssambandets varslingsutvalg la fram sin rapport, som konkluderte med at generalsekretær har håndtert de aktuelle sakene på en forsvarlig måte. Debatten har imidlertid fortsatt siden da, og styret i NLM Medarbeiderforening ønsker å komme med en uttalelse i sakens anledning.

1. Vi tar utvalgets konklusjon til etterretning, og er tilfreds med at det ikke blir påpekt kritikkverdige forhold i generalsekretærs behandling av sakene utvalget har gått gjennom. Vi har full forståelse for at utvalgets rapport ikke offentliggjøres, på grunn av det sensitive innholdet.

Likevel hadde det vært ønskelig med noe mer åpenhet fra hovedstyret rundt varslingsutvalgets arbeid, ettersom dette er en sak som har stor interesse både i og utenfor NLM, og siden utvalgets arbeid har fått en del offentlig kritikk. Vi vil oppfordre hovedstyret til å dele litt mer om hvordan utvalget har arbeidet, og også noe om læringspunktene rapporten inneholder. Mer åpenhet rundt hva hovedstyret har lært av rapporten, vil kunne øke tilliten til det videre arbeidet. Vi oppfordrer hovedstyret til å se om det er mulig å dele mer om dette, uten å gå på kompromiss med taushetsplikten.

2. Utsyn 9. juli hadde en artikkel om det videre arbeidet med varslingsrutiner i Misjonssambandet, og kunne blant annet melde at det opprettes et sentralt varslingsutvalg. Dette skal bestå av generalsekretær, personalleder, leder Misjonssambandet Norge, og hovedverneombud. Det siste året har det imidlertid flere ganger vært stilt spørsmål ved om for stor nærhet mellom den det varsles om og dem som behandler varslet har påvirket konklusjonen i saken. Selv om en slik mistanke skulle være ubegrunnet, er det i seg selv meget uheldig at den oppstår. Derfor er vi bekymret for at rutinene som nå foreslås, med kun intern behandling av varsler, vil kunne skape situasjoner der det igjen stilles spørsmål ved tilliten til behandling av varsel. Dette må unngås. Vi oppfordrer derfor ledelsen til å tenke gjennom dette en gang til, og til å endre rutinene slik at man i større grad gjør bruk av ekstern kompetanse når varsel skal behandles.

3. Parallelt med behandlingen av de konkrete varslingssakene har det også gått en mer generell debatt om måten ledelsen behandler medarbeidere på. Det har kommet til dels sterke anklager mot ledelsen, og disse er også blitt besvart og imøtegått. Det er forståelig at ledelsen har behov for å forsvare seg mot anklager som oppleves urimelige, og det er i og for seg ikke problematisk at man gjør det. Men viktigere enn å diskutere forhold som ligger i fortiden, er det nå å sette en god kurs for framtiden. Vi vil derfor oppfordre alle med lederansvar i Misjonssambandet, og i særdeleshet generalsekretær og øvrig toppledelse, til å gjøre omsorg for medarbeidere til en hovedsak i tiden framover. Legg nå en særlig vekt på å se den enkelte medarbeider. Spør hvordan de har det, og vis at dere verdsetter dem. Si takk til medarbeidere som tar opp vanskelige saker, og la dem få oppleve at de blir lyttet til og tatt på alvor. La alle få merke at de er viktige, ikke bare for arbeidet de gjør, men også for hvem de er. Ved å prioritere dette, vil man redusere risikoen for nye debatter om personalbehandling i Misjonssambandet ganske betydelig.

Styret i NLM Medarbeiderforening
Frode Granerud (leder)
Vegard Heldal (nestleder)
Gro Bjørndal
Olaug Gundersen

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Vi ønsker mer åpenhet fra hovedstyret

Gratulerer med dagen!

 

Gratulerer så mye med dagen! NLM-MAFs leder Frode Granerud ønsker å dele disse ordene med oss denne 1. mai.

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Gratulerer med dagen!