Nytt fra NLM-MAF

Vi ønsker mer åpenhet fra hovedstyret

Uttalelse fra styret i NLM Medarbeiderforening – publisert i Dagen 21.10.21

Det har gått noen uker siden Misjonssambandets varslingsutvalg la fram sin rapport, som konkluderte med at generalsekretær har håndtert de aktuelle sakene på en forsvarlig måte. Debatten har imidlertid fortsatt siden da, og styret i NLM Medarbeiderforening ønsker å komme med en uttalelse i sakens anledning.

1. Vi tar utvalgets konklusjon til etterretning, og er tilfreds med at det ikke blir påpekt kritikkverdige forhold i generalsekretærs behandling av sakene utvalget har gått gjennom. Vi har full forståelse for at utvalgets rapport ikke offentliggjøres, på grunn av det sensitive innholdet.

Likevel hadde det vært ønskelig med noe mer åpenhet fra hovedstyret rundt varslingsutvalgets arbeid, ettersom dette er en sak som har stor interesse både i og utenfor NLM, og siden utvalgets arbeid har fått en del offentlig kritikk. Vi vil oppfordre hovedstyret til å dele litt mer om hvordan utvalget har arbeidet, og også noe om læringspunktene rapporten inneholder. Mer åpenhet rundt hva hovedstyret har lært av rapporten, vil kunne øke tilliten til det videre arbeidet. Vi oppfordrer hovedstyret til å se om det er mulig å dele mer om dette, uten å gå på kompromiss med taushetsplikten.

2. Utsyn 9. juli hadde en artikkel om det videre arbeidet med varslingsrutiner i Misjonssambandet, og kunne blant annet melde at det opprettes et sentralt varslingsutvalg. Dette skal bestå av generalsekretær, personalleder, leder Misjonssambandet Norge, og hovedverneombud. Det siste året har det imidlertid flere ganger vært stilt spørsmål ved om for stor nærhet mellom den det varsles om og dem som behandler varslet har påvirket konklusjonen i saken. Selv om en slik mistanke skulle være ubegrunnet, er det i seg selv meget uheldig at den oppstår. Derfor er vi bekymret for at rutinene som nå foreslås, med kun intern behandling av varsler, vil kunne skape situasjoner der det igjen stilles spørsmål ved tilliten til behandling av varsel. Dette må unngås. Vi oppfordrer derfor ledelsen til å tenke gjennom dette en gang til, og til å endre rutinene slik at man i større grad gjør bruk av ekstern kompetanse når varsel skal behandles.

3. Parallelt med behandlingen av de konkrete varslingssakene har det også gått en mer generell debatt om måten ledelsen behandler medarbeidere på. Det har kommet til dels sterke anklager mot ledelsen, og disse er også blitt besvart og imøtegått. Det er forståelig at ledelsen har behov for å forsvare seg mot anklager som oppleves urimelige, og det er i og for seg ikke problematisk at man gjør det. Men viktigere enn å diskutere forhold som ligger i fortiden, er det nå å sette en god kurs for framtiden. Vi vil derfor oppfordre alle med lederansvar i Misjonssambandet, og i særdeleshet generalsekretær og øvrig toppledelse, til å gjøre omsorg for medarbeidere til en hovedsak i tiden framover. Legg nå en særlig vekt på å se den enkelte medarbeider. Spør hvordan de har det, og vis at dere verdsetter dem. Si takk til medarbeidere som tar opp vanskelige saker, og la dem få oppleve at de blir lyttet til og tatt på alvor. La alle få merke at de er viktige, ikke bare for arbeidet de gjør, men også for hvem de er. Ved å prioritere dette, vil man redusere risikoen for nye debatter om personalbehandling i Misjonssambandet ganske betydelig.

Styret i NLM Medarbeiderforening
Frode Granerud (leder)
Vegard Heldal (nestleder)
Gro Bjørndal
Olaug Gundersen

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Vi ønsker mer åpenhet fra hovedstyret

Gratulerer med dagen!

 

Gratulerer så mye med dagen! NLM-MAFs leder Frode Granerud ønsker å dele disse ordene med oss denne 1. mai.

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Gratulerer med dagen!

Spørsmål rundt korona-situasjonen?

Vi lever i spesielle tider, og mange av oss beveger seg nå i områder av arbeidsretten som vi ikke er kjent i. Hvilke rettigheter har jeg som permittert? Kan jeg jobbe frivillig når jeg er permittert? Hva hvis jeg blir syk mens jeg er permittert? Etc. etc. Det er mange spørsmål, og informasjonsbehovet er stort. Derfor vil vi gjøre oppmerksom på at Krifa har samlet mye informasjon om corona-situasjonen på sine nettsider. Gå gjerne inn her og les: https://www.krifa.no/tag/korona-virus/

Om du har spørsmål som du ikke finner svar på her, er det bare å ta kontakte med NLM Medarbeiderforening eller Krifa, så får du den hjelpen du trenger:

NLM MAF v/leder Frode Granerud: medarbeiderforening@nlm.no / 99 73 51 80

Krifa: post@krifa.no / 22 72 00 20

By |Nytt fra Krifa, Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Spørsmål rundt korona-situasjonen?

Permitteringer i NLM som følge av koronakrisen

I disse dager gjennomfører NLM permitteringer, og mange av oss har fått permitteringsvarsel. Dette er en vond situasjon for arbeidsfellesskapet vårt, og det er lett å kjenne på usikkerhet og bekymring.

Medarbeiderforeningen har vært og er involvert i denne prosessen. Vi har deltatt i drøftinger med ledelsen, og jeg har løpende kontakt med personalleder. Vi skulle inderlig ønske at permitteringer ikke var nødvendig, men slik situasjonen nå er med avlyste møter, reduserte kollektinntekter og stengte gjenbruksbutikker, ser vi at NLM ikke har noe valg.

I våre samtaler med ledelsen har vi formidlet følgende:

  1. Vær kreative når det gjelder å finne måter å holde folk i jobb på. Permitter så mange som nødvendig, men likevel så få som mulig.
  2. Forsøk der det er mulig å bruke delvis permittering, og se etter muligheter for å la ansatte beholde i hvert fall en liten stillingsprosent.
  3. Involver lokalt tillitsvalgt i prosessen ved den enkelte enhet.
  4. Husk å se de menneskelige behovene i situasjonen. Alle ledere som har ansatte som blir permittert, bør ha jevnlig kontakt med dem så lenge permitteringen varer.

Vi opplever at ledelsen lytter til oss, og at de er opptatt av å gjøre dette ryddig og riktig, både juridisk og menneskelig. Det er vi glad for.

I disse spesielle tidene har jeg tre oppfordringer til dere:

  • Bruk tid i bønn. Be for alle som savner fellesskapet sitt fordi det er satt på pause, for alle kolleger som er permittert eller er bekymret for å bli det, og for ledelsen i NLM, som står i krevende prosesser. Be for Norges og verdens ledere, som skal gjøre viktige beslutninger i tiden framover. Be Gud om å drive viruset tilbake, slik at pandemien snart kan være over.
  • Ta vare på hverandre. Det vil alltid være krevende å bli permittert, og det blir ikke lettere av at det skjer på et tidspunkt hvor så mange andre fellesskap også har opphørt, fordi vi skal unngå arenaer hvor smitte kan spre seg. Ta telefoner til hverandre og hør hvordan det går, og vis omtanke der du kan.
  • Husk givertjenesten. Mange av oss vil oppleve strammere tider økonomisk nå, men jeg vil likevel oppfordre alle som har mulighet til å huske litt ekstra på NLM med givertjenesten i tiden framover, for å avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen vi står i nå. Alt hjelper.

Husk også at NLM MAF og Krifa er her for deg som er medlem. Det er bare å ta kontakt hvis du har spørsmål eller trenger å snakke om noe. Lokalt tillitsvalgt kan også brukes, der man har det.

 

Kontaktinformasjon:
NLM MAF (Frode Granerud):     99 73 51 80 / medarbeiderforening@nlm.no
Krifa:                                                    22 72 00 20 / post@krifa.no

 

Lokalt tillitsvalgte:
NLM Norge                                        Janet Seierstad
Informasjonsavdelingen              Vegard Heldal
Landsarbeidere                                Marit Andersen
Region øst                                          Steinar Gulbrandsen
Region sør                                          Egil Grindland
Region vest                                        Kirsten Grøteig
Region nordvest                              Mainy Os
Region Midt-Norge                        Margrete Klokkehaug
Vest-Afrika                                        Bergfrid Almelid
Sør-Amerika                                      Marie Vargas
Fjellhaug IH/Bibelskolen              Aage Myksvoll

Og til sist vil jeg si: Husk å løfte blikket og se framover. Det vil komme en dag da Norge er friskmeldt igjen, og vi kan gjenoppta normal virksomhet. Det blir noen spesielle uker framover nå, men det skal ikke vare. Og vi tjener en Herre som sier «Vær ikke bekymret», og «Frykt ikke». Han vil gi oss fremtid og håp. (Jeremia 29,11)

Vennlig hilsen
Frode Granerud
Leder i NLM Medarbeiderforening
99 73 51 80

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Permitteringer i NLM som følge av koronakrisen

Ny samarbeidsavtale med NLM

21. juni signerte Øyvind Åsland og Frode Granerud ny samarbeidsavtale mellom NLM og NLM MAF. Den viktigste endringen gjelder måten vi forhandler lønn og arbeidsvilkår på. Fram til nå har forhandlingene skjedd i lønnsnemnden, som var sammensatt av tre medlemmer oppnevnt av hovedstyret, og to medlemmer oppnevnt av NLM MAF. Arbeidsgiver hadde altså flertall, og dessuten måtte alle vedtak stadfestes av hovedstyret. Etter den nye avtalen legges lønnsnemnden ned, og erstattes av et forhandlingsutvalg, der begge parter har tre medlemmer hver. Der det tidligere var slik at arbeidsgiver uansett hadde det siste ordet, vil det altså heretter være slik at begge parter har like mye å si, og at endringer i lønn og andre arbeidsvilkår må bygge på en forhandlet enighet mellom partene. Dette er den vanligste måten å organisere samarbeidet mellom partene i arbeidslivet på i Norge, og vi er glad for at forhandlingsrett nå også innføres i NLM.

Du kan lese avtaleteksten i sin helhet her.
Du finner også en omtale av nye avtalen på NLMs hjemmesider.

Etter den nye avtalen skal forhandlingsutvalget behandle følgende områder:
a) Lønns- og regulativspørsmål, herunder utarbeidelse av lønnsregulering for NLMs ansatte pr. 1. januar hvert år
b) Overordnete ordninger for arbeidstid og ferietid
c) Overordnete ordninger for reisegodtgjørelse og øvrige utgifter knyttet til reiser i tjenesten
d) Overordnete ordninger for dekning av telefon og IT-utstyr til bruk i tjenesten
e) Særlige ordninger for utsendinger
f) Særlige ordninger for ansatte i Norge

I tiden framover vil vi sammen med arbeidsgiver gå gjennom disse feltene, for å se om det er behov for endringer og oppdateringer. I den forbindelse vil vi svært gjerne ha innspill fra alle som er medlemmer i NLM MAF. Er det noe i gjeldende arbeidsvilkår du mener bør være annerledes? Er det noe som slår urimelig ut på noen måte, eller som behøver en oppdatering? Dette er en viktig mulighet til å gjøre endringer til det bedre i arbeidsvilkårene våre. Meldinger sendes til medarbeiderforening@nlm.no.

Foto: Helge Dagsland/Utsyn

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Ny samarbeidsavtale med NLM