Ny samarbeidsavtale med NLM

21. juni signerte Øyvind Åsland og Frode Granerud ny samarbeidsavtale mellom NLM og NLM MAF. Den viktigste endringen gjelder måten vi forhandler lønn og arbeidsvilkår på. Fram til nå har forhandlingene skjedd i lønnsnemnden, som var sammensatt av tre medlemmer oppnevnt av hovedstyret, og to medlemmer oppnevnt av NLM MAF. Arbeidsgiver hadde altså flertall, og dessuten måtte alle vedtak stadfestes av hovedstyret. Etter den nye avtalen legges lønnsnemnden ned, og erstattes av et forhandlingsutvalg, der begge parter har tre medlemmer hver. Der det tidligere var slik at arbeidsgiver uansett hadde det siste ordet, vil det altså heretter være slik at begge parter har like mye å si, og at endringer i lønn og andre arbeidsvilkår må bygge på en forhandlet enighet mellom partene. Dette er den vanligste måten å organisere samarbeidet mellom partene i arbeidslivet på i Norge, og vi er glad for at forhandlingsrett nå også innføres i NLM.

Du kan lese avtaleteksten i sin helhet her.
Du finner også en omtale av nye avtalen på NLMs hjemmesider.

Etter den nye avtalen skal forhandlingsutvalget behandle følgende områder:
a) Lønns- og regulativspørsmål, herunder utarbeidelse av lønnsregulering for NLMs ansatte pr. 1. januar hvert år
b) Overordnete ordninger for arbeidstid og ferietid
c) Overordnete ordninger for reisegodtgjørelse og øvrige utgifter knyttet til reiser i tjenesten
d) Overordnete ordninger for dekning av telefon og IT-utstyr til bruk i tjenesten
e) Særlige ordninger for utsendinger
f) Særlige ordninger for ansatte i Norge

I tiden framover vil vi sammen med arbeidsgiver gå gjennom disse feltene, for å se om det er behov for endringer og oppdateringer. I den forbindelse vil vi svært gjerne ha innspill fra alle som er medlemmer i NLM MAF. Er det noe i gjeldende arbeidsvilkår du mener bør være annerledes? Er det noe som slår urimelig ut på noen måte, eller som behøver en oppdatering? Dette er en viktig mulighet til å gjøre endringer til det bedre i arbeidsvilkårene våre. Meldinger sendes til medarbeiderforening@nlm.no.

Foto: Helge Dagsland/Utsyn