Vi ønsker mer åpenhet fra hovedstyret

Uttalelse fra styret i NLM Medarbeiderforening – publisert i Dagen 21.10.21

Det har gått noen uker siden Misjonssambandets varslingsutvalg la fram sin rapport, som konkluderte med at generalsekretær har håndtert de aktuelle sakene på en forsvarlig måte. Debatten har imidlertid fortsatt siden da, og styret i NLM Medarbeiderforening ønsker å komme med en uttalelse i sakens anledning.

1. Vi tar utvalgets konklusjon til etterretning, og er tilfreds med at det ikke blir påpekt kritikkverdige forhold i generalsekretærs behandling av sakene utvalget har gått gjennom. Vi har full forståelse for at utvalgets rapport ikke offentliggjøres, på grunn av det sensitive innholdet.

Likevel hadde det vært ønskelig med noe mer åpenhet fra hovedstyret rundt varslingsutvalgets arbeid, ettersom dette er en sak som har stor interesse både i og utenfor NLM, og siden utvalgets arbeid har fått en del offentlig kritikk. Vi vil oppfordre hovedstyret til å dele litt mer om hvordan utvalget har arbeidet, og også noe om læringspunktene rapporten inneholder. Mer åpenhet rundt hva hovedstyret har lært av rapporten, vil kunne øke tilliten til det videre arbeidet. Vi oppfordrer hovedstyret til å se om det er mulig å dele mer om dette, uten å gå på kompromiss med taushetsplikten.

2. Utsyn 9. juli hadde en artikkel om det videre arbeidet med varslingsrutiner i Misjonssambandet, og kunne blant annet melde at det opprettes et sentralt varslingsutvalg. Dette skal bestå av generalsekretær, personalleder, leder Misjonssambandet Norge, og hovedverneombud. Det siste året har det imidlertid flere ganger vært stilt spørsmål ved om for stor nærhet mellom den det varsles om og dem som behandler varslet har påvirket konklusjonen i saken. Selv om en slik mistanke skulle være ubegrunnet, er det i seg selv meget uheldig at den oppstår. Derfor er vi bekymret for at rutinene som nå foreslås, med kun intern behandling av varsler, vil kunne skape situasjoner der det igjen stilles spørsmål ved tilliten til behandling av varsel. Dette må unngås. Vi oppfordrer derfor ledelsen til å tenke gjennom dette en gang til, og til å endre rutinene slik at man i større grad gjør bruk av ekstern kompetanse når varsel skal behandles.

3. Parallelt med behandlingen av de konkrete varslingssakene har det også gått en mer generell debatt om måten ledelsen behandler medarbeidere på. Det har kommet til dels sterke anklager mot ledelsen, og disse er også blitt besvart og imøtegått. Det er forståelig at ledelsen har behov for å forsvare seg mot anklager som oppleves urimelige, og det er i og for seg ikke problematisk at man gjør det. Men viktigere enn å diskutere forhold som ligger i fortiden, er det nå å sette en god kurs for framtiden. Vi vil derfor oppfordre alle med lederansvar i Misjonssambandet, og i særdeleshet generalsekretær og øvrig toppledelse, til å gjøre omsorg for medarbeidere til en hovedsak i tiden framover. Legg nå en særlig vekt på å se den enkelte medarbeider. Spør hvordan de har det, og vis at dere verdsetter dem. Si takk til medarbeidere som tar opp vanskelige saker, og la dem få oppleve at de blir lyttet til og tatt på alvor. La alle få merke at de er viktige, ikke bare for arbeidet de gjør, men også for hvem de er. Ved å prioritere dette, vil man redusere risikoen for nye debatter om personalbehandling i Misjonssambandet ganske betydelig.

Styret i NLM Medarbeiderforening
Frode Granerud (leder)
Vegard Heldal (nestleder)
Gro Bjørndal
Olaug Gundersen