Blog

Nytt fra styret i NLM MAF

NLM MAF (Medarbeiderforeningen i NLM) har fått svarbrev fra Hovedstyret i NLM (HS) etter henvendelse angående ansatterepresentasjon i HS og i regionstyrene.
NLM MAF setter pris på at HS sier at de ser relevante argumenter for å formalisere ansattes representasjon i regionstyrer og i hovedstyret. Samtidig ser de utfordringer med at mange ansatte i NLM er ordinære medlemmer av styrene i dag, men ikke valgt for å representere de ansatte. Hovedstyret ønsker en grundig prosess i organisasjonen om disse temaene og ber administrasjonen gå i dialog men NLM MAF med tanke om en god prosess.
Styret i NLM MAF har gjentatte ganger fra 2008 sendt henvendelse til HS angående dette spørsmålet og er glad for at en har fått klarsignal for å sette ned en gruppe som skal arbeide med saken, der alle sider skal bli belyst. Gruppen skal starte arbeidet i første halvdel av 2015. Sammensettingen av gruppen er ikke klar ennå.
Alle parter ønsker en skikkelig prosess der en går gjennom totalbildet slik at framlegget er velfundert og gjennomtenkt. På bakgrunn av arbeidet gruppen gjør kan det utarbeides forslag til løsning som kan bli til det beste for de ansatte og for arbeidet i hele organisasjonen. NLM MAF ser at dette arbeidet ikke blir mulig å gjennomføre til sommerens GF, men må da gjøres klart som et godt gjennomarbeidet forslag som blir lagt fram til GF i 2018.
Brevet som ble sendt til HS:
De ansatte i NLM ønsker å ta ansvar og å få ansvar.
Det har i lang tid blitt arbeidet for at det skal være ansatterepresentasjon i regionstyret og hovedstyret (HS). Det har vært sendt flere brev til HS, der en har bedt om at saken skal bli tatt opp. Det ble satt på dagsorden i 2008, men etter senere henvendelser har ingenting skjedd.
I de fleste bedrifter er det lovpålagt med ansattrepresentant og mange av institusjonene i NLM har dette pr. i dag slik som skoler, barnehager, Norea etc. Andre misjonsorganisasjoner, som Normisjon og NMS, har hatt ansatterepresentasjon i sine styrer i mange år.
På GF har ikke de ansatte talerett. For mange ansatte er det vanskelig å få kommunisert de ansattes syn på saker og ta medansvar og få oppdatering på de saker og utfordringer som er oppe på ulike nivå i organisasjonen.
Vi mener at kommunikasjonen fra ledelse til ansatte og fra ansatte til ledelsen kan bli mye bedre. En god måte å gjennomføre dette på er at de ansatte får ta del i avgjørelser og strategier som blir gjort av ledelsen regionalt og nasjonalt.
I samarbeidsavtalen mellom Medarbeiderforeningen i NLM og NLM står det at representant kan bli kalt inn til HS i saker som omfatter de ansatte. Dette har ikke blitt gjort en eneste gang og forteller at systemet ikke fungerer slik som det er i dag. Det har også blitt utarbeidet ordninger for ansatte der NLM MAF ikke har vært involvert selv om avtalen sier at dette skal bli gjort.
Vi ber om at saken forberedes og legges fram med lovendringsforslag til årsmøte i regionene og til GF, samtidig som dette legges inn i normallovene for regioner. NLM MAF sier seg villig til å være med i en prosess der dette kan bli virkeliggjort.

Vi ønsker å fremme NLM sitt mål gjennom å styrke samarbeid, medbestemmelse og medansvar. Arbeidstakers medbestemmelse utøves gjennom tillitsvalgte, representasjon i styrer og råd, hvor det utredes og/eller fattes vedtak av vesentlig betydning for de ansatte.
Valg av ansattes representant til HS kan foregå på følgende måte: Valget arrangeres av NLM MAF. Alle ansatte har stemmerett uansett medlemskap i Medarbeiderforeningen eller ikke. Alle ansatte i NLM kan foreslå kandidater.
Valg av ansattes representant til regionstyret kan foregå på følgende måte: Valget arrangeres av NLM MAF. Alle ansatte har stemmerett uansett medlemskap i Medarbeiderforeningen eller ikke. Alle ansatte i regionen kan foreslå kandidater.

Med ønske om et velsignet 2015

Helge Kvamme
Leder NLM MAF

Av |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Nytt fra styret i NLM MAF

Mini iPad vinnere i mars og april! Blir du vinneren i mai?

Vervekampanjen gir resultater. Vi har fått flere nye medlemmer hver måned. Det er vi kjempeglade for. Jo flere vi er jo mer blir vi lyttet til når vi taler på vegne av våre medlem i ulike sammenheng.
De to første som får en mini iPad som verve- / nytt-medlem-premie er:

Mars: Anne Austgulen, Kristiansand (Verver)
April: Morten Øystese, Leirfjord (Nytt medlem)

Vi gratulerer!

Toget er ikke gått!
Du kan fremdeles bli eier av den siste mini iPad’en! Alle som verver får en ny vinnersjanse for hvert nytt medlem de verver i kampanjeperioden, som altså gjelder ut mai måned. Alle nye medlemmer får også en vinnersjanse.

Les mer om vervekampanjen – klikk her
Gode argumenter for å bli medlem i NLM-MAF – klikk her

Av |udefinerbart|Comments Off on Mini iPad vinnere i mars og april! Blir du vinneren i mai?

Vervekampanjen 2013

Vervekampanje03Bli medlem eller verv et nytt medlem!

NLM-MAF vil hver mnd. (t.o.m. mai 2013) trekke ut en verver eller nytt medlem som vinner av en iPad mini. For hvert nytt medlem du verver øker din vinnersjanse!

Som nytt medlem vil du få en vinnermulighet i vår vervekampanje. Hver mnd. frem til og med utgangen av mai 2013 vil vi trekke ut en heldig vinner av en mini iPad.

Av |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Vervekampanjen 2013

LO’s usolidariske side

Den gamle kamporganisasjon LO er kjent for trofast å tale om solidaritet på det norske arbeidsmarked. De siste ukene har vi imidlertid fått se at LO´s solidaritet har sine grenser.

Permittering – forslag til endring i permitteringslønnsloven

Krifa har helt siden oppstarten i Norge kjempet for bedre rettigheter for arbeidstakere som blir permittert. Regjeringen foreslår nå endringer på enkelte punkter i permitteringslønnsloven fra 1. januar 2012. Endringene innebærer at arbeidsgiver må betale lønn i en lengre periode, samt at perioden arbeidstakere kan være permittert strammes inn.